Skip to content

Лицево-челюстната хирургия​

Лицево-челюстната хирургия е медицинска специалност,която обхваща хирургичните заболявания на лицето, лицевите и челюстни кости, зъби и околозъбните тъкани и шията. Поради анатомичната и функционална свързаност на посочените области с други съседни важни органи(очи,уши,черепно-мозъчни тъкани),лицево-челюстната хирургия е с висока сложност и изисква сериозни познания по обща хирургия, неврохирургия , оториноларингология, ортопедия и травматология, пластично-възстановителна хирургия и други общо медицински специалности.

Лицево-челюстната хирургия

Гнойно-септични, възпалителни заболявания – абсцеси и флегмони, остеомиелити(засяга костите), одонтогенни синуити(засяга синусните кухини при болни зъби), лимфаденити(на лимфните възли ), екзацербирали кисти и др.

Лицево-челюстна травматология – нараняване на меките тъкани и фрактури(счупване) на лицеви и челюстни кости;

Лицево-челюстна онкология -онкологични заболявания в устната кухина, лицето, шията, костите и съпътстващите органи в тези области;

Заболявания на слюнчени жлези (паротидна,околоезична и подчелюстна), лицеви нерви (фациалис ,тригеминус), темпоро-мандибуларна става(ТМС), синдроми и др.

Заболявания на слюнчени жлези (паротидна,околоезична и подчелюстна), лицеви нерви (фациалис ,тригеминус), темпоро-мандибуларна става(ТМС), синдроми и др.

Кога да потърсим консултация със специалист по лицево-челюстна хирургия (ЛЧХ)?

Симптомите, които най-често тревожат пацинтите могат да са причинени от различни заболявания. Поради това е необходима консултация със специалист, който да постави правилна диагноза, а от там и правилно лечение.

Болката е един главните симптоми, причина за търсене на професионална помощ. Тя може да бъде провокирана или спонтанна, периодична или постоянна, с различен интензитет и характер, локализирана или разпространяваща се към съседни зони. Появата на болка е индикатор за наличието на проблем, чието разрешаване не бива да се отлага във времето.

Пациентите често съобщават за лицева асиметрия, дължаща се на оток/формация с различна давност и придружаваща симптоматика. Процесът може да ангажира меките тъкани и/или подлежащи костни структури.

Нарушеното отваряне на устата и/или болезненост в ставите и/или челюстите, изтриването на зъбните повърхности и повишена чуствителност са сред оплакванията, които смущават норманата дъвкателна функция и говор.

Появата на необичайна находка (лезия) по кожата и лигавицата на оралната кухина, налага консултация със специалист, за изключване на малигненост и съответно хистологично или микробиологични изследване и съответно лечение при необходимост.

Услуги

В болница MEDICRON ще получите квалифицирано и съвременно лечение – хирургично или консервативно, в зависимост от диагностичния и лечебен план, който ще ви предложат нашите специалисти.

1. Операции на челюстни кисти;

2. Екстирпация на киста на дуктус тиреоглосус и латерална киста на шията;

3. Операции при микростома(малка уста);

4. Операции при придобити дефекти на уста, небце, бузи

5. Кожна пластика с ламбо;

6. Оперативна корекция на лицев цикатрикс;

7. Обработка и зашиване на обширна рана на меки тъкани на лицето;

8. Хемостаза чрез лигиране или обшиване при хеморагия;

9. Операция на максиларен синус;

10. Отстраняване на слюнчени камъни от подчелюстна сл.жлеза;

11. Екстирпация на подчелюстна и подезична сл.жлеза;

12. Операция на слюнчена фистула;

13. Отстраняване на чуждо тяло от меки тъкани, челюстта или секвестректомия;

14. Закрита репозиция и фиксация на фрактури на долна челюст;

15. Закрита репозиция на фрактура на ябълчна кост и дъга;

16. Шиниране на фрактурирана горна или долна челюст;

17. Отстраняване на шини на челюстите;

18. Серклаж. Суспензивна фиксация при челюстни фрактури;

19. Оперативна репозиция и фиксация фрактурирана долна челюст с остеосинтеза;

20. Оперативна репозиция и фиксация на фрактура на носни кости, на ябълчна кост и дъга;

21. Оперативна репозиция и фиксация на фрактура на алвеоларни израстъци;

22. Предна и задна носна тампонада;

23. Отстраняване на ретиниран зъб чрез обширна остеотомия;

24. Одонтектомия;

25. Трансплантация на лигавица и пластично покриване на донорното място;

26. Трансплантация на хрущял;

27. Биопсия – ексцизионна и пункционна;

28. Ексцизия на тумори на меките тъкани в лицево-челюстната област и пластика по съседство;

29. Пресичане или ексцереза на периферен клон на н.тригеминус;

30. Блокада на нерв в областта на черепната основа;

31. Септопластика при травма и затруднено дишане през носа;

32. Ортогнатична хирургия чрез интраорален достъп(прогении, прогнатии, латерогнатии и др.)

33. Цялостна и сегментна компактостеотомия на челюст;

34. Отстраняване на остеосинтезен материал от челюстна или лицева кост и зъбни импланти;

35. Поставяне на зъбни импланти;

36. Хирургична подготовка на алвеоларен гребен за протезиране;

37. Хирургична подготовка на меки тъкани за протезиране;

38. Инцизии на абсцеси в устната кухина и лицево-челюстната област;

39. Оперативно лечение на флегмон;

40. Ексцизия на покожна или подлигавична тъкан без отваряне на телесна кухина;

41. Гермектомия и френулотомия;