Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ НА ПАЦИЕНТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО

СБАЛ ДЛЧХ”Медикрон” има сключен договор за финансиране на болничното ви лечение с Националната здравноосигурителна каса и с дружества за доброволно здравно осигуряване. Подробна информация можете да получите на регистратурата.

АКО СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН ПАЦИЕНТ, НЗОК заплаща лечението ви по клинична пътека, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека. За всеки ден болнично лечение вие заплащате потребителска такса съгласно Закона за здравното осигуряване. Ако се налага да се лекувате в болница повече от 10 дни за една година, вие не заплащате потребителска такса за престоя след десетия ден. Това обстоятелство се доказва с финансов документ (фактура и/или касова бележка). От потребителска такса са освободени здравноосигурените лица, страдащи от хронични инвалидизиращи заболявания, които изискват продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение и специфични грижи, както и всички пациенти със злокачествени новообразувания и страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. Списък със заболяванията, при които здравноосигурени лица се освобождават от потребителска такса, е поставен на информационните табла в СБАЛ. Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение в рамките на период до 30 дни от датата на дехоспитализирането ви.

Допълнителни услуги: 

Избор на екип

Вие имате право да поискате допълнителна услуга – избор на лекар или избор на екип от медицински специалисти, за което попълвате заявление по образец. Заявлението задължително трябва да бъде подписано от вас. След разглеждане на заявлението от избрания от вас лекар, съответно от ръководителя на екип, ще бъдете уведомен за възможността да бъде изпълнено искането. Избор на лекар/екип се допуска за извършване на конкретна интервенция, манипулация или друга специфична част от диагностично-лечебния процес, посочена от вас. При заявено желание за извършване на избор на регистратурата ви се предоставя информация за лекарите/екипите, работещи в болницата, за техния график на работа и размера на необходимото заплащане.

Индивидуален сестрински пост

По ваше желание може да ви бъде назначена медицинска сестра, която да се грижи лично и само за вас.

Меню за хранене по избор

Болница „Медикрон” има сключен договор за кетърингово обслужване на пациентите, с лицензиран доставчик на болнична храна”ПАРТИ ФУУД”. При поискване от ваша страна, ще ви бъде предоставено меню за избор на храна, съобразно вашия лечебно-диетичен режим.

Самостоятелна стая

По ваше желание може да бъдете настанени в самостоятелна стая, в цената на която се включват всички допълнителни битови условия, със или без придружител по желание на пациента.

Допълнителните услуги се заплащат на болницата по утвърден ценоразпис, за който можете да получите пълна информация на регистратурата.

АКО НЕ СТЕ ЗДРАВНООСИГУРЕН, ще трябва да заплатите оказаното ви медицинско обслужване.Ценоразписът на Болница ”Медикрон” е на ваше разположение и можете да се запознаете във всеки момент. В него са включени всички възможни диагностични и терапевтични процедури, които можете да обсъдите с нашите лекари.При изготвяне на плана за вашето лечение, вие получавате и предварителна сметка за стойността на лечението, която заплащате при постъпване в болницата.Заплащането може да стане по банков път на ПОС-терминално устройство или в брой на регистратурата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ВЪТРЕШНИЯ РЕД

Хигиенен режим

В болница„МЕДИКРОН” е въведена Програма за превенция и контрол на вътреболничните инфекции. В тази връзка бихме искали да спазвате някои правила, чрез които се стремим да се ограничи разпространението на инфекции в рамките на болницата.Хигиена на ръцете е сред най-важното от тях.Необходимо е да миете ръцете си след използване на санитарния възел, както и преди или след досег с храна, банкноти, прием на лекарства и др..За повече информация, свързана с хигиената на ръцете, можете да се обърнете към медицинска сестра. Обърнете внимание и на персонала, ако забележите, че не дезинфекцира ръцете си.Не сядайте върху леглото на другите пациенти, както и не позволявайте да седят на вашето легло. Използвайте за тази цел столовете.В отделението се ползват подходящи чехли, с които не се излиза на вън.Банята и тоалетната са унисекс.След ползване на баня информирайте медицинска сестра, за да бъде почистена. Нашите санитари се грижат за чистотата и дезинфекцията в болничните стаи по време на престоя ви в болница „Медикрон” ежедневно между 7:30 и 11:00 ч. и между 18:00 и 19:00 ч.

Хранителен режим

Хранителният режим, по време на престоя ви в болница „Медикрон” е съобразен с предписаната от лекуващия лекар диета като се съобразява и с вашите лични вкусови предпочитания. Храната се поръчва ежедневно и се сервира винаги в определено време :

закуска – 7.15 – 7.45ч. ;обяд – 12.30 – 13.00 ч ;вечеря – 18.30 – 19.00 ч.

В хирургичното отделение ползването на лична храна се допуска само със знанието на дежурния лекар. Забранява се използването на такава при престоя ви в отделението по анестезиология.

Посетители

Посещенията в болничните стаи са либерализирани, стига да не нарушават спокойствието на други пациенти. Посещенията, при които пациентите се срещат в двора на лечебното заведение са без ограничение.Посетители,които имат вирусно или друго инфекциозно заболяване няма да бъдат допуснати.Преди влизане в болничната стая е необходимо гостите да дезинфекцират ръцете си, като използват диспенсерите, а в някои случаи е необходимо да се прилагат допълнителни предпазни средства (лецева маска и предпазна престилка)

В СГРАДАТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО.ЗА ПУШАЧИТЕ СА ОБОСОБЕНИ СПЕЦИАЛНИ МЕСТА В ДВОРА НА БОЛНИЦАТА.

Употреба на медикаменти (лекарства)

Ако ви е назначена лекарствена терапия, трябва да получите информация от лекуващия лекар за името на медикаментите, как да ги приемате, колко често, кога и каква се очаква да е продължителността на тази терапия. Също така попитайте за възможните странични ефекти на тези лекарства, както и какъв хранителен режим трябва да спазвате, докато ги приемате.Ако имате алергия към някои от тях или към нещо друго , своевременно информирайте лекуващия лекар или сестрата.По време на болничния ви престои не използвайте лични лекарства, без да сте уведомили лекуващия лекар.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТА

За да постъпите за лечение в СБАЛ ДЛЧХ „Медикрон”, е необходимо вашият личен лекар или лекар по дентална медицина, специалист или лечебно заведение за болнична помощ да ви издаде направление за хоспитализация (БЛАНКА №7), в случай че искате лечението ви да бъде заплатено по линия на здравната каса. В условия на спешност може да бъде издадено направление и от нас. Документът се попълва в два екземпляра. Важно е да обърнете внимание дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, ЕГН, адрес) и данните на изпращащото лечебно заведение. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване. Направление за хоспитализация не е необходимо, ако сами заплащате лечението си.  В деня за хоспитализация, служители от регистратурата ще ви регистрират в системата на лечебното заведение като е необходимо да им предоставите поисканата информация и документация.След това медицинска сестра ще ви съпроводи до  приемния кабинет при специалист, който ще разговаря с вас и ще разчете резултатите от изследванията и проведените до момента прегледи.Лекарят ще изготви план за вашето лечение като ви информира за вида на предлаганото лечение, евентуални рискове и усложнения, и възможни алтернативи.

Необходими документи за постъпване в болницата:

1. Направление за хоспитализация – важно е да обърнете внимание дали вярно са попълнени личните ви данни (три имена, ЕГН, адрес), данните на изпращащото лечебно заведение, както и дали са поставени подпис и печат и на двата екземпляра на направлението. Не се допускат поправки и корекции. Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни от датата на издаване.

2.Резултати от консултация с интернист и електрокардиограма.

3. Лична карта.

4. Лична амбулаторна карта – при необходимост от издаване на болничен лист.

5. Предишни епикризи и изследвания от клинична лаборатория, микробиология, образна диагностика, копие от процедура на магнитен носител и други, ако имате такива.

6. Ксерокопие от решение на ТЕЛК, ако имате група инвалидност.

7. Рецептурна книжка, ако разполагате с такава.

8. Предписаните ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването.

9. Фактура за платена потребителска такса от друго лечебно заведение, ако в календарната година сте били хоспитализирани.

ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА

 1. Право на превантивни мерки. Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.
 2. Право на достъп. Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със свои- те здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да било дискриминация от гледна точка на финансови ре- сурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.
 3. Право на информация. Всяко лице има право на достъп до всяка информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилага- не, както и относно постиженията на научноизследователския прогрес.
 4. Право на съгласие. Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве; тази информация е предпоставка за всяка процедура и лечение, включително и за участие в научни изследвания.
 5. Право на свободен избор. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.
 6. Право на тайна и конфиденциалност. Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състоя- ние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически наме- си. Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.
 7. Право на уважение към времето на пациента. Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. Това право е приложимо на всеки отделен етап на лечение.
 8. Право на спазване на стандартите за качество Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.
 9. Право на безопасност .Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.
 10. Право на иновации Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително ди-агностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансовите съображения.
 11. Право на избягване на ненужно страдание и болка Всяко лице има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.
 12. Право на индивидуално лечение Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.
 13. Право на жалване В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.
 14. Право на обезщетение Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинена от здравни услуги и лечение.

Задължения на пациента

Всеки пациент е длъжен:

 1. Да се грижи за собственото си здраве и да не застрашава здравето на другите.
 2. Да спазва установения в лечебното заведение и съответното отделение ред.
 3. При хоспитализация да предава пари и ценности за съхранение при своите близки. Болницата не носи отговорност за изчезнали вещи и ценности на пациентите.
 4. Да не пуши в сградата на болницата.
 5. Да не внася в болничната си стая алкохол, упойващи вещества, лични електроуреди, бързоразвалящи се храни и др.
 6. Да пази имуществото на болницата, като при установени щети се задължава да възстанови себестойността им.