Skip to content

ДИАГНОСТИКА

Образното изследване дава яснота на стоматолога и оралния хирург за състоянието на пациента и нуждата му от лечение, задължително е за правилното диагностициране.

Какви видове диагностика предлага MEDICRON:

Диагностични изображения с висока разделителна способност. Полученият триизмерен образ е 1:1 с костната анатомия на пациента. Прилага се в ортодонтията, имплантологията, за изработка на хирургични водачи, при зъбно-челюстни патологии и др.

3D диагностиката е в изключителна помощ на лекарите по дентална медицина. Най-прецизна представа за разположението на обектите в три равнини получават оралните хирурзи, за разлика от останалите рентгенографии, които представят образите двуизмерно. При поставянето на зъбни импланти напромер 3D диагностиката е задължителна. Тя дава ясна представа за количеството кост, с което разполагаме и е от основно значение за задържане на зъбния имплант. Това важи и за обема на околоносните кухини. Установяването на локализацията и обема на тези анатомични структури е съществено важно, за да не бъдат засегнати при поставянето на зъбните импланти. Според обема на наличната кост се избират най-подходящите по размер зъбни импланти и най-вярно посоката на тяхното позициониране.

Спектър от лабораторни показатели, които извършва клиничната лаборатория на болница„МЕДИКРОН“:

изследване на урина: pH, специфично тегло, полуколичествено изследване на белтък, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, кръв и ориентировъчно изследване на „седимент“; микроалбуминурия; тест за бременност; течни пунктати: количествено изброяване на клетки, количествено определяне на общ белтък;

– кръвна картина: определяне на хемоглобин, хематокрит, изброяване на еритроцити, левкоцити и тромбоцити, СУЕ, ДКК, морфология на кръвни клетки; броене на ретикулоцити;

– хемостазни показатели: време на кървене, PT, aPTT и фибриноген;D-димери;

-клинично-химични изследвания: глюкоза, хемоглобин А1С, креатинин, урея, общ белтък, албумин, общ билирубин, глюкурониран билирубин (директен), желязо, ЖСК, АсАТ, АлАТ, КК, АФ, ГГТ, амилаза, пикочна киселина, холестерол, триглицериди, холестерол в HDL, холестерол в LDL, калий, натрий, калций, неорганичен фосфат;магнезий, ЛДХ, КК-МВ;

Този вид диагностика се използва при естетични процедури или ортодонско лечение, за да помогне за създаването на дигитален дизайн (DSD) на новата усмивка.