Skip to content

анестезиология

Анестезиологията има все по-голяма роля при денталното лечение. Чрез използване на различни анестезиологични техники се създава комфорт както на пациента, така и на лекаря по дентална медицина, за да бъдат извършени голям брой манипулации за кратко време без болка и страх.

Анестезиология

В болница „МЕДИКРОН“ анестезиолозите прилагат различни видове анестезии в зависимост от тежестта на оперативната намеса и нейната продължителност, възрастта на пациента и придружаващите заболявания:

При кратковременни операции се използва местна упойка с локални анестетици, които временно прекъсват предаването на нервните импулси от оперативната зона към мозъка.Пациента не губи съзнание.

При хирургични интервенции, които са с голяма продължителност и сложност се използва обща анестезия, с помоща на медикаменти за подтискане на функцията на централната нервна система, при което пациента губи съзнание-заспива.

Предпочитаната анестезия е т.нар. обща балансирана. При нея се използват различни съчетания от венозни анестетици, газови смеси, съдържащи кислород, двуазотен окис и халогенизиран въглеводород (халотан, изофлуран или севофлоран), и мускулни релаксанти.

Тези комбинации позволяват да се избегнат страничните ефекти на всеки един медикамент, чрез използване на няколко медикамента в по-малки дози. Така действията им се потенцират взаимно за постигане на добро ниво на анестезия, както и за бързо събуждане, тъй като относително малките дози на тези медикаменти бързо се елиминират.

Целта е да се осигури ефективно обезболяване и седация по време на хирургичните манипулации и едновременно с това максимална безопасност за пациента.

С всеки пациент се провежда преданестезиологична консултация, изготвян се план за извършване на анестезията и постоперативното обезболяване.